CAJ & BAYARAN

ENAKMEN PERBADANAN TAMAN NEGERI PERAK 2001 TAMAN NEGERI TAMAN ALAM KINTA (FI DAN CAJ) 2017

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 28 (1) Enakmen Perbadanan Taman Negeri Perak 2001 [Enakmen Bil. 10 tahun 2001], Perbadanan boleh, dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri, membuat peraturan-peraturan yang berikut :

BIL. JADUAL CAJ & BAYARAN
1. Yuran pendaftaran tahunan untuk pemandu pelancong RM 80.00 / tahun
2. Permit kemasukan:
(a) warganegara RM 5.00 / orang
(b) bukan warganegara RM 10.00 / orang
3. Permit konservasi           RM 5.00 / orang
4. Penggambaran filem/dokumentari      RM 1000.00 / hari
5. Penggunaan khidmat renjer/kakitangan Perbadanan Taman Negeri Perak        RM 80.00 / orang / hari
6. Penggunaan kemudahan perkhemahan, dewan makan dan tandas (aktiviti bermalam)       RM 10.00 / orang / hari
7. Generator (elektrik) :
(a) penggunaan malam (7.00malam - 7.00 pagi RM 60.00 / malam
(b) penggunaan siang RM 30.00 / siang
8. Fi permit penyelidikan :
(a) penyelidikan tempatan (untuk tempoh 12 bulan) RM 100.00 / kajian
(b) penyelidikan asing (untuk tempoh 12 bulan) RM 200.00 / kajian